Algemene Voorwaarden

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de wederpartij gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de wederpartij in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Hieronder wordt ook e-mail verstaan;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de wederpartij om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Wederpartij: degene die met Rembrandt-Art een overeenkomst is aangegaan;
 6. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Rembrandt-Art georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Partijen: Rembrandt-Art en de wederpartij;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat wederpartij en Rembrandt-Art gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Rembrandt-Art; en
 11. Rembrandt-Art: Rembrandt-Art en haar rechtsopvolgers.

Identiteit van Rembrandt-Art

Rembrandt-Art, gevestigd aan de Paramaribostraat 2 A te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83238743. BTW-nummer: NL862786125B01.

Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Rembrandt-Art.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de wederpartij beschikbaar gesteld.
 3. De tekst van deze Algemene Voorwaarden kan langs elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 4. Partijen kunnen alleen afwijken van deze Algemene Voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg zo spoedig mogelijk vervangen worden door een bepaling die de strekking en bedoeling van het oorspronkelijk zoveel mogelijk benadert.
 6. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden door Rembrandt-Art.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden dienen uitgelegd te worden naar de strekking van deze Algemene Voorwaarden.
 8. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de wederpartij of van derden uitdrukkelijk uit.

Het aanbod

 1. Alle prijzen die Rembrandt-Art hanteert zijn in euro’s en indien toepasselijk inclusief BTW.
 2. Alle prijzen zijn exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, (fiscale) heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders vooraf overeengekomen.
 3. Alle prijzen die Rembrandt-Art hanteert voor zijn producten en/of diensten die op zijn website of anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Rembrandt-Art te allen tijde eenzijdig wijzigen en worden tijdig en duidelijk gecommuniceerd, bijvoorbeeld door publicatie op de website.
 4. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan die Rembrandt-Art niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Rembrandt-Art niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 6. De wederpartij heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld onder lid 4 van dit artikel, tenzij de verhoging het gevolg is van een al dan niet aangekondigde wettelijke regeling.
 7. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld in het aanbod.
 8. Het aanbod is vrijblijvend. Rembrandt-Art is gerechtigd het aanbod te wijzigen en/of aan te passen.
 9. Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling door de wederpartij mogelijk te maken. Gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Rembrandt-Art kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Rembrandt-Art niet.
 10. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt.
 11. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 12. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor (import)heffingen en andere (fiscale) heffingen.

De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Rembrandt-Art langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door het versturen van een verzendbevestiging.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Rembrandt-Art passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor passende beveiliging van het elektronisch betalen. Hierbij houdt Rembrandt-Art zich aan de eisen zoals die gesteld zijn in de AVG. Dit wordt verder uitgewerkt in de privacyverklaring die op de website van Rembrandt-Art te raadplegen is.
 4. Rembrandt-Art kan zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Rembrandt-Art op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Rembrandt-Art gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Rembrandt-Art gerechtigd een rente van één procent per maand (contractuele rente), dan wel de wettelijke handelsrente dan wel de wettelijke rente, in rekening te brengen vanaf de dag dat de wederpartij in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend.
 2. Indien de wederpartij in verzuim wordt gesteld of van rechtswege is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten alsook de daarover verschuldigde wettelijke BTW en een eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Rembrandt-Art.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de wederpartij niet tijdig betaalt, mag Rembrandt-Art haar verplichtingen opschorten totdat de wederpartij aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling aan de zijde van de wederpartij, zijn de vorderingen van Rembrandt-Art op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de wederpartij zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Rembrandt-Art, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Rembrandt-Art te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de wederpartij in verzuim is, is Rembrandt-Art gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de wederpartij geleverde producten.
 2. Rembrandt-Art roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de wederpartij op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de wederpartij de producten waarop dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk en op een gedegen wijze te retourneren aan Rembrandt-Art, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de wederpartij, met inbegrip van en niet gelimiteerd tot importheffingen, verpakkingskosten, verzekeringen, en portokosten.

Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, met inachtneming van lid 16.
 2. Een wederpartij kan een online aankoop gedurende deze bedenktijd van 14 dagen ontbinden op voorwaarde dat:
  • Het product niet is gebruikt;
  • Het geen product is wat speciaal voor de wederpartij is gemaakt of aangepast;
  • Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft;
  • De wederpartij niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
 3. De bedenktijd van 14 dagen zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel vangt aan:
  • Op de dag dat de wederpartij het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling;
  • Zodra de wederpartij het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen;
  • Zodra de wederpartij een dienst voor het eerst heeft afgenomen;
  • Zodra de wederpartij bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.
 4. Iedere bestelling wordt getraceerd verzonden. Deze informatie kan als bewijslast dienen bij geschillen over het ontvangen van producten.
 5. Tijdens de bedenktijd zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de wederpartij het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 6. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Rembrandt-Art retourneren, conform de door Rembrandt-Art verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 7. De wederpartij kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via ons contactformulier, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Rembrandt-Art kan worden gevonden.
 8. De wederpartij is verplicht zijn om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Rembrandt-Art, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 9. De kosten voor retourneren komen altijd voor rekening van de wederpartij.
 10. Rembrandt-Art vergoedt alle betalingen van de wederpartij, exclusief eventuele leveringskosten door Rembrandt-Art in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de wederpartij de herroeping meldt. Rembrandt-Art wacht met het terugbetalen tot het product is ontvangen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de wederpartij gebruikt is. Indien de wederpartij zijn betaling heeft gestorneerd of anderszins terug heeft gevorderd, geldt dit lid niet.
 11. De wederpartij dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. De wederpartij is verantwoordelijk voor de producten tot het moment dat de geleverde producten in goede staat zijn terug geleverd aan Rembrandt-Art.
 12. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan het product die het gevolg is van onzorgvuldige omgang door de wederpartij, alsmede schade veroorzaakt door een ondeugdelijke terugzending. De wederpartij is aansprakelijk voor alle waardevermindering van het product door zijn doen of laten veroorzaakt.
 13. Indien een wederpartij na afloop van de in lid 1, 2, 3 en 8 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet door Rembrandt-Art terug is ontvangen, vervalt het herroepingsrecht.
 14. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de wederpartij.
 15. Als de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, is Rembrandt-Art gerechtigd alle aanvullende overeenkomsten te ontbinden.
 16. De wederpartij kan alleen gebruik maken van het herroepingsrecht als de wederpartij een consument is die in de EU is gevestigd.

Opschortingsrecht

Tenzij de wederpartij kwalificeert als consument (niet zijnde handelend uit hoofde van beroep of bedrijf), doet de wederpartij afstand van het recht om enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. Rembrandt-Art kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de wederpartij onder zich houden, totdat de wederpartij alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Rembrandt-Art heeft voldaan, tenzij de wederpartij voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Dit retentierecht geldt tevens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de wederpartij nog betaling verschuldigd is aan Rembrandt-Art.
 3. Rembrandt-Art is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de wederpartij mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van het retentierecht.

Verrekening

Tenzij de wederpartij kwalificeert als consument (niet zijnde handelend uit hoofde van beroep of bedrijf), doet de wederpartij afstand van zijn recht om een schuld aan Rembrandt-Art te verrekenen met een vordering op Rembrandt-Art.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Rembrandt-Art blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de wederpartij volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Rembrandt-Art op grond van wat voor met Rembrandt-Art gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Rembrandt-Art zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Totdat het eigendom is overgegaan op de wederpartij, mag de wederpartij de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren en dient hij het product te allen tijde onder zich te houden. Uitdrukkelijk verboden is het extern opslaan van het product, het product gebruiken voor zaakvorming, vermengingen of het product dusdanig gebruiken dat er natrekking optreedt.
 4. Indien Rembrandt-Art een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Rembrandt-Art het recht om schadevergoeding, waaronder gederfde winst en rente te vorderen.
 5. Indien de wederpartij het betaalde bedrag storneert of anderszins terugvordert wordt Rembrandt-Art automatisch weer eigenaar van de geleverde producten onder de gestelde voorwaarden in de leden 2, 3 en 4.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Rembrandt-Art, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de wederpartij aangegeven adres.
 4. Rembrandt-Art gaat pas over tot verzending nadat de betaling volledig is ontvangen van de wederpartij.
 5. Met inachtneming van hetgeen hieronder in lid 6 van dit artikel is vermeld, zal Rembrandt-Art geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij er een andere termijn is aangegeven dan wel overeengekomen. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de wederpartij hiervan uiterlijk binnen 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst, bericht. De wederpartij heeft dan het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De wederpartij heeft geen recht op een schadevergoeding.
 6. Vertraging in de levering die ontstaat buiten de schuld van Rembrandt-Art om, bijvoorbeeld door toedoen van de verzendmaatschappij, kan Rembrandt-Art niet worden aangerekend.
 7. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Rembrandt-Art het recht om haar verplichtingen op te schorten, totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 8. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de wederpartij een verlate levering niet aan Rembrandt-Art kan tegenwerpen.
 9. Het risico van beschadigingen en/of vermissing van producten berust niet bij Rembrandt-Art. Na afgifte aan de verzendmaatschappij is deze verantwoordelijk. Eventuele schade door toedoen van de verzendmaatschappij alsmede eventuele vermissingen kan de wederpartij verhalen op de verzendmaatschappij.
 10. Als de verzendmaatschappij onverhoopt niet kan leveren aan de wederpartij door toedoen van diens handelen of nalaten, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend door een foutief opgegeven adres of het niet tijdig afhalen van een zending, en de zending daardoor retour wordt gezonden, is Rembrandt-Art gerechtigd de extra verzendkosten voor een nieuwe zending in rekening te brengen bij de wederpartij. Indien de wederpartij de zending wenst te herroepen na een retourzending, kan de wederpartij slechts aanspraak maken op de oorspronkelijke aankoopprijs, verminderd met de door Rembrandt-Art gemaakte kosten zoals bijvoorbeeld verzendkosten of een eventuele waardevermindering ontstaan tijdens de zending.

Levertijd

 1. De door Rembrandt-Art opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de wederpartij bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de wederpartij het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) verzendbevestiging heeft gekregen van Rembrandt-Art.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Rembrandt-Art niet binnen 14 dagen, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

 1. Transportkosten zijn altijd voor rekening van de wederpartij, tenzij partijen hierover iets anders zijn overeengekomen.
 2. Transportkosten komen niet in aanmerking voor terugbetaling indien een bestelling herroepen wordt.
 3. De in de webwinkel berekende verzendkosten zijn zonder eventuele toeslagen van de verzendmaatschappij. In het geval de verzendmaatschappij deze toeslagen bij Rembrandt-Art in rekening brengt, belast Rembrandt-Art deze door aan de wederpartij.
 4. Op het gestelde in lid 3 van dit artikel is het eigendomsvoorbehoud van toepassing.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de wederpartij, alvorens het product in ontvangst te nemen hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Rembrandt-Art niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de wederpartij zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Rembrandt-Art, bij gebreke waarvan Rembrandt-Art niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventueel schade.
 3. Rembrandt-Art verzendt in principe alle producten verzekerd. Als er enige schade optreedt tijdens de verzending is Rembrandt-Art aansprakelijk voor ten hoogste het bedrag dat de wederpartij aan Rembrandt-Art heeft betaald inzake de aankoop van het betreffende product, dan wel het bedrag dat de verzekering uitkeert, in geval dit lager uitvalt dan het aankoopbedrag voor het betreffende product.
 4. De wederpartij kan in het geval een zending verloren of beschadigd is, maximaal het aankoopbedrag terugkrijgen. Dit bedrag kan verminderd worden tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de verzekeringsmaatschappij.
 5. Rembrandt-Art hoeft pas enige vergoeding uit te keren nadat de verzekeringsmaatschappij heeft uitbetaald.

Betaling

 1. Bestellingen worden verzonden nadat de volledige betaling heeft plaatsgevonden en Rembrandt-Art de genoemde betaling heeft ontvangen.
 2. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de wederpartij verschuldigde betalingen te worden voldaan alvorens de bestelde producten zullen worden geleverd dan wel verzonden.
 3. De wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Rembrandt-Art te melden.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Rembrandt-Art is gewezen op de te late betaling en Rembrandt-Art de wederpartij een termijn van 14 dagen heeft gegeven om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Rembrandt-Art gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,=, met een minimum van € 40,=, te vermeerderen met de wettelijke BTW.
 5. Wanneer er binnen 7 dagen na orderdatum nog geen betaling is ontvangen, vervalt de order. Rembrandt-Art is niet verantwoordelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit.

Bewaring

 1. Indien de wederpartij de bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de wederpartij.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de wederpartij.

Conformiteit en garantie

 1. Rembrandt-Art staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Rembrandt-Art, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de wederpartij op grond van de overeenkomst tegenover Rembrandt-Art kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan Rembrandt-Art schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en dezelfde staat als bij levering verkerend, tenzij een betere verpakking noodzakelijk is.
 4. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten veroorzaakt door ondeugdelijk fabricage, constructie of materiaal.
 5. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als het gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de wederpartij, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. Tevens wanneer de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Rembrandt-Art en/of op de verpakking behandeld zijn, dan wel wanneer de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 6. Rembrandt-Art is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de wederpartij, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 7. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de wederpartij op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de wederpartij komen of van een derde die het product ten behoeve van de wederpartij in ontvangst neemt.

Vrijwaring

De wederpartij vrijwaart Rembrandt-Art van alle aanspraken van derden die verband houden met de door Rembrandt-Art geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De wederpartij dient een door Rembrandt-Art geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of geleverde dienst niet aan hetgeen de wederpartij binnen de redelijkheid en billijkheid van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de wederpartij Rembrandt-Art daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen op de hoogte te stellen.
 3. De wederpartij geeft daarbij een en zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, met zo mogelijk fotografisch bewijs van de tekortkoming, zodat Rembrandt-Art in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De wederpartij dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Rembrandt-Art gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 6. Bij Rembrandt-Art ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Rembrandt-Art binnen de termijn van 14 dagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 7. Bij een klacht dient een wederpartij zich allereerst te wenden tot Rembrandt-Art. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
 8. Een klacht schort de verplichtingen van partijen niet op, tenzij anders overeengekomen.
 9. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Rembrandt-Art, zal Rembrandt-Art naar haar keuze de geleverde producten vervangen of de overeenkomst herroepen.

Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Rembrandt-Art en de wederpartij waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien de koop wordt gesloten met een buitenlandse wederpartij of een niet-consument is uitsluitend de Rechtbank Den Haag bevoegd kennis te nemen van het geschil in eerste aanleg.
 2. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.

Ingebrekestellingen

De wederpartij dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Rembrandt-Art.

Hoofdelijke aansprakelijkheid wederpartij

Als Rembrandt-Art een overeenkomst aangaat met meerdere wederpartijen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming of voldoening die zij op grond van de overeenkomst aan Rembrandt-Art verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Rembrandt-Art

 1. Rembrandt-Art is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de wederpartij lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid, door werknemers van Rembrandt-Art.
 2. Indien Rembrandt-Art aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor de directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, waarbij deze vergoeding is gemaximeerd tot ten hoogste het bedrag dat de wederpartij aan Rembrandt-Art heeft betaald inzake de aankoop van het betreffende product, dan wel het bedrag dat de verzekering uitkeert, in geval dit lager uitvalt dan het aankoopbedrag voor het betreffende product.
 3. Rembrandt-Art is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Rembrandt-Art aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. In geval van schade gedurende het transport is Rembrandt-Art slechts aansprakelijk voor het bedrag dat de transportverzekering uitkeert.

Vervaltermijn

Elk recht op schadevergoeding van Rembrandt-Art vervalt in elk geval na twee maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Certificaten van echtheid

 1. Rembrandt-Art kan een product een certificaat van echtheid verschaffen.
 2. Dit certificaat van echtheid bevat tenminste:
  • Een omschrijving van het product
  • Een afbeelding
 3. Door middel van dit certificaat van echtheid garandeert Rembrandt-Art de juistheid van de omschrijving van het product aan de wederpartij. Het certificaat wordt naar de beste kennis van Rembrandt-Art opgesteld.
 4. Mocht er op enig moment door onderzoek van de wederpartij onomstotelijk komen vast te staan dat de omschrijving onjuist is, kan de wederpartij aanspraken maken op de garantie van Rembrandt-Art. De voorwaarden hiervoor worden nader toegelicht in Artikel 29.

Voorwaarden van de garantie van Rembrandt-Art

 1. Om aanspraak te maken op de garantie van Rembrandt-Art moet de wederpartij kunnen overleggen:
  • Het aangekochte product;
  • De originele factuur;
  • Het originele certificaat van echtheid; en
  • Een bewijs dat er een fout staat in het certificaat
 2. De bewijslast van een fout in de beschrijving als bedoeld in lid 1 van dit artikel ligt bij de wederpartij.
 3. Er kan pas sprake zijn van het ontbinden van de koop na akkoord door Rembrandt-Art of na vaststelling door de bevoegde rechter dat de beschrijving ondeugdelijk is.
 4. Over het terug te betalen bedrag wordt geen rente vergoed.
 5. De garantie is gelimiteerd tot een termijn van vijf jaar, na het sluiten van de overeenkomst.
 6. De garantie is niet overdraagbaar op derden.
 7. De in dit artikel genoemde garantie is slechts dan van toepassing, wanneer het gekochte zich nog in het eigendom en bezit bevindt van de wederpartij.
 8. De garantie vervalt na vervreemding of bezitsoverdracht.

Recht op ontbinding

 1. De wederpartij heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Rembrandt-Art toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Rembrandt-Art niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Rembrandt-Art in verzuim is.
 3. Rembrandt-Art heeft het recht de overeenkomst met de wederpartij te ontbinden, indien de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Rembrandt-Art kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in Artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Rembrandt-Art in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de wederpartij niet aan Rembrandt-Art kan worden toegerekend in een van de wil van Rembrandt-Art onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Rembrandt-Art kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 van dit artikel genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Rembrandt-Art één of meerdere verplichtingen naar de wederpartij niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Rembrandt-Art er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 dagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Rembrandt-Art is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachtssituatie enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het sluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aan.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Rembrandt-Art is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, bijvoorbeeld door publicatie op de website.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de wederpartij uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande, expliciete schriftelijke instemming van Rembrandt-Art.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Opgesteld op: 17 december 2021.
Laatste inhoudelijke wijziging van deze voorwaarden: 9 december 2020.

Download deze algemene voorwaarden hier.

Bijlage 1: Herroepingsformulier

  Aan:
  Rembrandt-Art
  Paramaribostraat 2 A
  2585 GN Den Haag

  info@rembrandt-art.nl

  Ik / wij deel / delen u hierbij mede, dat ik / wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten / volgende digitale inhoud / verrichting van de volgende dienst:

  herroep / herroepen.

  Besteld op

  Ontvangen op

  Ordernummer

  Factuurnummer

  Mijn / onze naam

  Mijn / onze adresgegevens

  Mijn / ons e-mailadres

  Handtekening: alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend

  ___________________________

  Eventuele bijlage